คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล นาคูณ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นายพลภัตม์ โสมเกษตรินทร์
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 1
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศสิกานต์ ไชยมูล
ตำแหน่ง : รองประธานคนที่ 2
ระดับชั้น : ม.6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกฤติยาภรณ์ บุญฤกษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.6