คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กำนันตำบลโนนกลาง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประคอง ต้นสาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสอน วงศ์อินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณ พัฒนาทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ธำรงศักดิ์ นนท์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเกิด ไหล่กลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายประชิด สกุลพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต ยุทธยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เชษฐพงศ์ สุขปาน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :