คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ เถาว์โท
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : กำนันตำบลโนนกลาง
ชื่อ-นามสกุล : นายประคอง ต้นสาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายสอน วงศ์อินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณ พัฒนาทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ธำรงศักดิ์ นนท์ศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายเกิด ไหล่กลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายประชิด สกุลพงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอลงกต ยุทธยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เชษฐพงศ์ สุขปาน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา