กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวชลธิชา พรหมเสนา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางแววดาว มากดี
ครู