กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายไกรสร จันทวี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายณรงค์ฤทธิ์ นามวา
ครู