กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายไกรสร จันทวี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณรงค์ฤทธิ์ นามวา
ครู