กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอลงกต ยุทธยง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1