กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญณิกา วงศาสนธิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายประจวบ เจริญราช
ผู้ช่วยครู