กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกาญณิกา วงศาสนธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายประจวบ เจริญราช
ผู้ช่วยครู