ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สิบเอกเอกชัย พันธิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายณรงค์ฤทธิ์ นามวา
งานอาคารสถานที่

นายไกรสร จันทวี
งานโสตทัศนศึกษา

นางสาวกมลรัตน์ สมหมาย
งานอนามัยโรงเรียน

นางแววดาว มากดี
งานกิจกรรม9ส.

นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
งานสารสนเทศและการจัดทำเว็บไซต์

นายทวี เถาว์โท
งานดูแลความสะอาดอาคารสถานที่/และอื่นๆ

นายประจักษ์ ผลรักษ์
พนักงานขับรถยนต์รับส่งนักเรียน/และงานอื่นๆ