ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางแววดาว มากดี
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายประจวบ เจริญราช
งานส่งเสริมประชาธิปไตย/คุณธรรมจริยธรรม

นายองอาจ พลราษฎร์
งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด/งานวิจัยและความประพฤติ

นางแววดาว มากดี
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน