ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทัศน์วรรณ ขันทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวกาญณิกา วงศาสนธิ์
งานแผนและงบประมาณ

นางนภศร เสรีกุล
งานแผนและงบประมาณ

นางสาววารีรัตน์ ศรีสุราช
งานการเงิน

นางสาวทัศน์วรรณ ขันทอง
งานการบัญชี

นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
งานพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวชลธิชา พรหมเสนา
งานธุรการ/งานบุคลากร

นายธีรเดช เชื้อโชติ
งานธุรการ/ผู้ช่วยงานการเงินบัญชี