ฝ่ายบริหารวิชาการ

นายอลงกต ยุทธยง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางพัชรี คูณทอง
งานวัดผลและประเมินผล/งานพัฒนาหลักสูตร

นายไกรสร จันทวี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนวการศึกษา

นางรวีชน ยตะโคตร
งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สิบเอกเอกชัย พันธิทักษ์
งานทะเบียนนักเรียนและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ