ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางพัชรี คูณทอง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายอลงกต ยุทธยง
งานแนะแนว งานรับนักเรียน

นายไกรสร จันทวี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/แนะแนวการศึกษา

นางรวีชน ยตะโคตร
งานประกันคุณภาพการศึกษา/งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้

สิบเอกเอกชัย พันธิทักษ์
งานทะเบียนนักเรียนและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ