เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน

นายธีรเดช เชื้อโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายทวี เถาว์โท
ภารโรง

นายประจักษ์ ผลรักษ์