กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศน์วรรณ ขันทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางพัชรี คูณทอง
ครู

นางสาววารีรัตน์ ศรีสุราช
ครู

นางนภัสสร เสรีกุล
ครู

นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
ครู