กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวทัศน์วรรณ ขันทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพัชรี คูณทอง
ครู

นางสาววารีรัตน์ ศรีสุราช
ครู

นางสาวนภัสสร เสรีกุล
ครู

นางสาวบรรทนา สุธรรมวิจิตร
ครู

นางสาวชนกสุดา โยธิคาร์
ครูผู้ช่วย