กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรวีชน ยตะโคตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1