ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสม้ครนักเรียนปีการศึกษา 2565
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9- 13 มีนาคม 2565 รับใบสมัคร ณ ห้องสมุด โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม เอกสารสมัครดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบแสดงผลการศึกษา ปพ.1 ถ้ายังไม่ได้รับ ให้ใช้ใบรับรอง ปพ.7 (ฉบับจริง)
4.รูปถ่ายชุดนักเรียน 2 นิ้ว 2 ใบ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา+มารดา
5.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา+มารดา
6.กรณีบิดามารดาหย่าร้าง ให้ใช้ใบเกิด ค่ะ
( เอกสารทุกฉบับถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )
***แต่งกายชุดนักเรียน***

หรือสมัครออนไลน์
http://register.thaischool.in.th/index.php... 
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 371 ครั้ง