ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2564
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
ทางเว็บไซต์ www.nonklang.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปhttp://register.thaischool.in.th/index.php?school_id=34101238
 
*นักเรียนที่สมัครออนไลน์ ให้นำเอกสารมาในวันที่รายงานตัว** ดังนี้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบ ปพ.1 (ใบเกรดที่จบ) ถ้ายังไม่ได้รับ ให้ใช้ใบรับรอง ปพ.7 (ฉบับจริง)
4.รูปถ่ายชุดนักเรียน 2 นิ้ว 2 ใบ
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา+มารดา
5.สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา+มารดา
6.กรณีบิดามารดาหย่าร้าง ให้ใช้ใบเกิด ค่ะ
( เอกสารทุกฉบับถ่ายสำเนา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง )
แต่งกายชุดนักเรียน
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 174 ครั้ง