พันธกิจ / เป้าหมาย
คำขวัญ/เอกลักษณ์
คำขวัญโรงเรียน 
หัวใจมีคุณธรรมนำการศึกษาพัฒนาสังคม

อัตลักษณ์    
นักเรียนมีสัมมาคารวะ

เอกลักษณ์   
สืบสานประเพณีท้องถิ่น

สีประจำโรงเรียน
ฟ้าขาว