วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์  
นักเรียนเป็นคนดี มีศักยภาพก้าวสู่อาเซียน  สร้างงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สร้างครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น