ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม 

โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่  110  หมู่ที่  12  ตำบลโนนกลาง  อำเภอพิบูลมังสาหาร 

จังหวัดอุบลราชธานี ในที่ดินสาธารณประโยชน์ (โคกสนามหญ้า) มีพื้นที่จำนวน  77  ไร่  3  งาน  72  ตารางวา 
ตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของสภาตำบลโนนกลาง  และอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในชนบทห่างไกล 
ได้ศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน

          โรงเรียนเปิดทำการครั้งแรกในปีการศึกษา 2535 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  1 ห้องเรียน โดยมีฐานะในขณะนั้นเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนอ่างศิลา ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร    จังหวัดอุบลราชธานี  ระยะทางห่างกัน  14  กิโลเมตร

          ปี พ.ศ. 2539  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดใหม่ ในสังกัดกรมสามัญศึกษา ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอ่างศิลา สาขาโนนกลาง เป็นโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม  ในวันที่ 8  พฤษภาคม  พ.ศ.  2540  และปีการศึกษา  2541  ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

พุทธศักราช

1.

นายทองคำ   พรมดี

ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่

2540 – 2542
2542 – 2544

2.

นายสมบูรณ์   สุวรรณกูล

ครูรักษาการอาจารย์ใหญ่

8 ธ.ค.2544 – 17 ธ.ค.2544

3.

นายสมัคร   วนาสน

อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ

18 ธ.ค.2544 -30 ก.ย.2547
2547 - 2549

4.

นายสมปอง   พวงพั่ว

รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ

2549 – 4มิ.ย.2549

5.

นายธนาเชษฐ์  รุ่งโรจน์วิเศษ

ผู้อำนวยการ

5 เม.ย.2549 – 28 ก.พ.2552

6.

นางสาวพรพนธ์   แพทย์เพียร

รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ

1 มี.ค.2552 – 31 ส.ค.2552

7.

นายสงวน   แสงชาติ

ผู้อำนวยการ (รักษาราชการ)

 1 ก.ย.2552 -30 พ.ย. 2552

8.

นายคุณเดช   โสมรักช์

ผู้อำนวยการ

1 ธ.ค.2552 – ธ.ค.2554

9.

นายทรงศักดิ์   วงศ์ประพฤติดี

ผู้อำนวยการ

ม.ค.2554 – 1 ต.ค.2557

10.

นายปติ   แสนทวีสุข

รองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการ

2557 – 15 ม.ค.2557

11.

นายอมรา   ภาระศรี

ผู้อำนวยการ

16 ม.ค.2557 – 10 พ.ย. 60

12.

นายสงวน   แสงชาติ

ผู้อำนวยการ (รักษาราชการ)

10 พ.ย. 60 – 1 เม.ย.61

13.

นายเชษฐพงศ์  สุขปาน

ผู้อำนวยการ

2 เม.ย.61 – ปัจจุบัน